Monday, February 18, 2013

شماره 121 و 137 را به خاطر بسپارید.خیابان یا کوچه محل زندگیتان مشکل کم نوری دارد و شما از گذر در آن خیابان ها در شب احساس ناامنی می کنید:
1.       اگر مشکل درخرابی وسیله روشنایی است که در محل وجود دارد، آن را از طریقه سامانه 121 گزارش دهید. 121 سامانه اعلام خرابی های سازمان برق است که وظیفه دارد خرابی های مربوط به روشنایی را تعمیر کند.
2.       اگر خیابان یا کوچه تاریکی تیر برق یا چراغی برای روشنایی ندارد با اداره برق منطقه تماس بگیرید و گزارش دهید. آنها وظیفه دارند روشنایی خیابان ها و کوچه ها را تامین کنند.
3.       روشنایی روی پل های عابر پیاده و زیر پل های سواره بر عهده شهرداری است. در این موارد می توانید با سامانه 137 تماس بگیرید و گزارش بدهید.

خیابان ها و کوچه های شهر باید از نور کافی برخوردار باشند. این حق شماست!

No comments:

Post a Comment