Sunday, January 6, 2013

خیابان باید امن باشد


خیابان های این شهر برای زنان ناامن است. خب شاید بگویید خیابان های هیچ شهری امن نیست. شاید حتا بگویید خیابان های این شهر برای مردان هم امن نیست. هر روز دزدی و کیف قاپی و ... حتا تجاوز. حرف شما کاملن درست است. این شهر و همه شهرهای دنیا می تواند ناامن باشد. این شهر و همه شهرهای دنیا می تواند مکان ناامنی برای مردان باشد. خب پس باید گزاره مطرح شده را دقیقتر کنم: خیابانهای همه شهرها برای زنان ناامن تر است و این ناامنی تنها از جانب دزدان و قاتلان یا هر چیز دیگری که می تواند منبع خشونت باشد، نیست. منبع خشونت برای زنان متکثر است و می تواند عوامل مختلفی داشته باشد.
این وبلاگ برای ثبت تجربیات زنانی است که در خیابان های هر شهری امنیتشان مخدوش شده و تنها راهی که به نظرشان رسید، حذف بیشتر خودشان بود. زنانی که شب های خیابان را، روزهای تعطیل خیابان را، ترک کرده اند تا آزار کمتری ببینند. زنانی که در تاکسی خودشان را به در چسباندند تا دستمالی کمتری بشوند. زنانی که برای نشنیدن متلک، هدفن را در گوشهایشان چپاندند و قدمهایشان را تند کردند. زنانی که ....
در این وبلاگ می توانید تجربیات زنانی را بخوانید که هر روز خیابان های شهر را گز می کنند و می دانند که برای حضور در فضای عمومی باید راههای مقاومت را فرا بگیرند.
این وبلاگ قرار است جایی باشد که شما از تجربیات خود در شهر بگویید. تجربیات خود را از طریق ایمیل khiabaneamn1@gmail.com  با ما در میان بگذارید.


No comments:

Post a Comment